Biřmování

Co je to biřmování?3 

Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky.


Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem „smlouvu“. Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj Bože, dej mi svého svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě - a dám ti svého Ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy od tebe neodstoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. Budu přítomen ve tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady – v dobrém i ve zlém.3Převzato a upraveno z YOUCAT: katechismus katolické církve pro mladé, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2011, 120-122.


 Svátost biřmování bude v naší farnosti udělena v přístím roce (2020) 
a k jejímu přijetí je potřeba zúčastnit se přípravy, 
která bude probíhat od října 2019.